Opłaty

1. Odpłatność za przedszkole od 1.09.2016r. do 31.08.2017r. wyniesie 460 zł. (za kolejne dziecko 50% zniżki). Powyższa kwota może ulec zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy (nie więcej niż 10 % wzrostu kosztów utrzymania przedszkola w danym roku szkolnym).

2. Rodzice zobowiązani są do regulowania opłat do 10-go dnia każdego miesiąca.

3. Rodzicom przysługuje odpis stawki żywieniowej za dni robocze w tygodniu, jeżeli nastąpi 1 – dniowa nieobecność dziecka w przedszkolu.

4. W przypadku podwyżki , dyrektor powiadomi Rodziców o nowych warunkach płatności i terminie ich obowiązywania z zachowaniem , co najmniej dwutygodniowego terminu ich wprowadzenia. Rodzicom nie wyrażającym zgody na podwyższenie odpłatności przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

5. Opłata stała wynikająca z kosztów działania Przedszkola jest ponoszona przez Rodziców/ Opiekunów przez cały rok (ważność niniejszej umowy) i wynosi 130 zł za lipiec i 100 zł za sierpień.

6. W przypadku urlopowania dziecka na 1 miesiąc Rodzice/Opiekunowie pokrywają opłatę stałą tj. 130 zł.

7. Jeżeli Rodzic/Opiekun dopuści się zwłoki z zapłatą należności co najmniej przez jeden miesiąc to Przedszkole zaprzestaje dalszego świadczenia usług i wznawia je po uregulowaniu zaległości. W przypadku nie uregulowania zaległości Dyrektor ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

Rodzice (prawni opiekunowie) przy pierwszym zapisie dziecka do Przedszkola wpłacają jednorazowo wpisowe w wysokości 50 zł.

Opłaty za przedszkole można dokonać przy pomocy przelewu bankowego:

Przedszkole Niepubliczne „Flisaczek”

ul. Gałczyńskiego 49/51

87-100 Toruń

97 1140 2017 0000 4202 0392 1681

Ważne, aby w rubryce tytułem zamieścić:

imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata