Edukacja

Przedszkole realizuje cele i zadania obejmujące wspomaganie rozwoju umysłowego, wychowania i kształcenia określone w :

Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
oraz przyjętym do realizacji programie wychowania przedszkolnego:

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

„Nasze Przedszkole”

pod redakcją
Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby – Żabińskiej

MAC EDUKACJA

Główny kierunek pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej na rok szkolny 2017/2018:

„Aktywnie czas spędzamy i zdrowo się odżywiamy.
Kasza matka nasza.”

W naszym przedszkolu stosujemy w pracy z dziećmi następujące metody: metodę projektów badawczych, pedagogiki zabawy, edukacji przez ruch D. Dziamskiej, ekspresji twórczej R. Labana, gimnastykę rytmizującą A. i M. Kniessów, elementy kinezjologii edukacyjnej „Gimnastyka Mózgu”
P. Dennisona, a także metody rozwijające umiejętności językowe,
sprawność manualną i grafomotoryczną oraz techniki twórczego myślenia.
W naszej pracy dążymy do integracji metod edukacyjnych wokół zabawy i działań ruchowych,
podstawowych form aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.