Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „FLISACZEK” W TORUNIU

NA LATA 2013/2014 – 2015/2016

 

Wizja przedszkola

 • Przedszkole Niepubliczne „Flisaczek” w Toruniu jest placówką, która nacisk kładzie na bezpieczeństwo oraz przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom atmosferę.
 • Dla nas najważniejsze jest dziecko – jego dobro, jego potrzeby, jego wszechstronny rozwój.
 • Praca przedszkola umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczego i kreatywnego rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.
 • Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.
 • Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
 • Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia.
 • Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka.
 • Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności.
 • Wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Misja przedszkola

 • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców).

Przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.


Współpraca z rodzicami

 • Rodzice są partnerami, w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym
 • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 • Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości.
 •  Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji, kontakty z nauczycielkami oparte na współpracy  i wzajemnym zaufaniu.
 • Rodzice współpracują z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności swojego dziecka, zmniejszaniu deficytów rozwojowych.
 • Rodzice otrzymują informację na temat osiągnięć i niepowodzeń dziecka, zapoznawani są z wynikami obserwacji oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Formy współpracy przedszkola z rodzicami
Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
 • prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),
 • zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,
 • zajęcia otwarte,
 • zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda),
 • udział w uroczystościach przedszkolnych,
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
 •  udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wywiady z rodzicami, wypełnianie ankiet

Współpraca ze środowiskiem

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

Cele współpracy z instytucjami:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień
  i nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 •  zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy.

Szczególnie współpracujemy z:

ü  Szkołą Podstawową nr 7 w Toruniu;

ü  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną ;

ü  Biblioteką Dziecięcą ;

ü  Ogrodem Zoobotanicznym;

ü  Szkołą Leśna na Barbarce;

ü  Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt;

ü  Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu;

ü  Centrum Sztuki Współczesnej;

ü  Teatrami ;

ü  Toruńską Orkiestrą Symfoniczną;

ü  Strażą Pożarną;

ü  Komendą Policji;

ü  Planetarium w Toruniu;

ü  Hospicjum

Metody i formy pracy z dziećmi stosowane w naszym przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

• indywidualna

• zespołowa

• zbiorowa (zajęcia z całą grupą).

Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym.

Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

ü  Metody czynne ( metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń utrwalających);

ü  Metody oglądowe (obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

ü  Metody słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa).

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • system Edukacja przez ruch D. Dziamskiej,
 • metoda Weroniki Sherborne – Ruch Rozwijający
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana,
 • metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • pedagogikę zabawy KLANZA;
 • gimnastykę mózgu Paula Dennisona;
 • bajkoterapię;
 • metodę glottodydaktyczną W. Rocławskiego
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,

Sylwetka absolwenta Przedszkola:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;
 • jest samodzielny;
 • jest zainteresowany nauką i książkami;
 • ma rozwinięte kompetencje społeczne na poziomie umożliwiającym
  podporządkowanie się wymogom szkolnym;
 • współdziała w zespole;
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi;
 • lubi aktywny udział w zadaniach i działaniach twórcze;
 • jest wrażliwy estetycznie;
 • podejmuje działania przyjazne przyrodzie;
 • akceptuje zdrowy styl życia;
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY)

NA LATA  2013/2014 – 2015/2016

1. Budowanie klimatu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

2. Stwarzanie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności i wiadomości niezbędnych w przedszkolu i codziennym życiu.

3. Stałe podnoszenie poziomu wychowania , opieki i nauczania.

4. Samokształcenie kadry , poszerzanie kwalifikacji oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy.

5. Efektywne współdziałanie z rodzicami.

6. Angażowanie i pozyskiwanie środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.

7. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki.

 

Dalsza praca nad koncepcją:

 • każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby mógł z nią pracować;
 • zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego;
 • dwa razy w roku oraz w razie potrzeb podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek  i niedostatków,
 • rodzice zapoznają się z Koncepcją, nauczyciele pozyskują informację o akceptacji Koncepcji
 • zmian w Koncepcji można dokonać na wniosek dyrektora, pracowników przedszkola oraz rodziców