Dziękujemy!

Drodzy Rodzice!

Z wyrazami szacunku i uznania kierujemy słowa podziękowań dla Was Wszystkich. Wysokie oceny jakości pracy Naszego Przedszkola otrzymane podczas ewaluacji  to również Wasza zasługa. Dziękujemy  za to, że jesteście otwarci, pomocni, kreatywni, że akceptujecie
i wspieracie nasze działania.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna pragną poinformować Państwa o wynikach ewaluacji przeprowadzonej w dniach od 25.03 – 2.04.2015r. zawartych w raporcie końcowym sporządzonym przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: p. Dorota Rama i p. Jolanta Gruchlik.

Badaniem objęto 10 dzieci (wywiad grupowy), 129 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 8 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki i analizę dokumentacji.

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci (przedszkole uzyskało wysoki stopień wypełniania wymagania).

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego .Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.

2. Dzieci są aktywne (przedszkole uzyskało bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania).

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. Dzieci są wdrażane do samodzielności. Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (przedszkole uzyskało bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania).

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

Z treścią całościowego raportu możecie Państwo zapoznać się wchodząc na stronę:  http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000145962156.pdf